Kendini Gizleme ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Heyecan Arayışının Aracılık ve Moderatör Rolü

Eyüp Çelik

ÖZ

Araştırmanın temel amacı, yaşam doyumu ile kendini gizleme arasındaki ilişkide, heyecan arayışının aracılık ve moderatör rolünün incelenmesidir. Araştırmanın verileri, Yaşam Doyumu Ölçeği, Kendini Gizleme Ölçeği ve Kısa Heyecan Arayışı Ölçeği kullanılarak, yaşları 13-15 arasında değişen 403 ergenden toplanmıştır. Araştırma sonuçları yaşam doyumunun kendini gizleme ile negatif, heyecan arayışı ile pozitif yönde ilişkili olduğunu göstermektedir. Aşamalı regresyon analizi sonucu heyecan arayışının, yaşam doyumu ile kendini gizleme arasındaki ilişkide, baskıcı ve moderatör etkiye sahip olduğu, aracı etkiye sahip olmadığı görülmüştür. Ayrıca, aracılık analizinde heyecan arayışının, kendini gizlemenin yaşam doyumu üzerindeki negatif etkisini arttırdığı bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Yaşam doyumu, Heyecan Arayışı, Kendini Gizleme, Aracılık, Moderatör


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4436

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.