Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Statülerini Yordayan Risk Faktörlerinin İncelenmesi

Adem Peker

ÖZ

Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin siber zorbalık statülerini yordayan risk faktörlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma Erzurum'da çeşitli okullarda öğrenim gören 400 ortaokul öğrencisiyle yürütülmüştür. Veri toplama araçları olarak kişisel bilgi formu, Revize Edilmiş Siber Zorbalık Envanteri, Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği, Sosyal Medya Tutum Anketi kullanılmıştır. Verilerin analizi çok kategorili isimsel lojistik regresyon analizi (multinominal logistik regresyon) ile yapılmıştır. Araştırmada öğrencilerin %17’sinin siber zorbalık yaşadığı, %10.5’nin başkalarına siber zorbalık yaptığı ve %35.2’sinin de siber zorba/mağdur olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucuna göre sosyalleşme güçlüğü siber zorba, mağdur ve zorba/mağdur olma için risk faktörüdür. Cinsiyet ve internet kullanma süresinin siber zorba ve siber zorba/mağdur, ailelerin çocuklarının internet kullanımını denetlememesinin siber zorba, toplumsal tutum ve negatif duygunun siber zorba/mağdur olma için risk faktörü olduğu görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Siber Zorbalık Statüleri, Ayırt Edici Etmenler, Çok Kategorili İsimsel Logistik, Regresyon Analizi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4412

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.