6.Sınıf “Kuvvet ve Hareket” Ünitesinde Basamaklı Öğretim Yöntemi ve Yaratıcı Drama Yönteminin Erişiye, Tutuma ve Kalıcılığa Etkisi

Handan Kılınçaslan, Pınar Özdemir Şimşek

ÖZ

Çalışmanın amacı; ilköğretim 6. sınıf Fen ve Teknoloji dersi “Kuvvet ve Hareket” ünitesinde basamaklı öğretim yöntemi ile yaratıcı drama yönteminin, akademik başarıya, fen ve teknoloji dersine karşı tutumuna ve başarı üzerinde kalıcılığa etkilerini araştırmak ve yöntemlerin etkililiğini deneysel yolla sınamaktır. Bu çalışmada ayrıca öğrencilerin her iki yöntemle ilgili görüşleri de ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu anlamda bu çalışmada nicel ve nitel verilerin bir arada yer aldığı karma yöntem kullanılmıştır.

Araştırma 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Antalya ilinin güneyinde yer alan bir ilçede 6. sınıfta okumakta olan toplam 44 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Bu çalışmada biri deney biri karşılaştırma grubu olarak iki grup seçilmiştir. Konular I. deney grubunda yaratıcı drama yöntemiyle, II. karşılaştırma grubunda ise basamaklı öğretim yöntemi ile işlenmiştir. Araştırmada nicel veriler başarı testi, tutum ölçeği ve öğrenme stili ölçeğiyle; nitel veriler ise öğrenci günlükleri, gözlem formu, süreç değerlendirmeleri ve yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Araştırmada elde edilen nicel veriler SPSS programı kullanılarak (frekans ve yüzde hesapları, ANCOVA), nitel veriler ise nitel analiz yöntemleri kullanılarak (kodlama, temalama) analiz edilmiştir.

Araştırma sonuçlarına göre; hem yaratıcı drama yöntemi hem de basamaklı öğretim yönteminin, öğrencilerin akademik başarılarını ve başarı üzerinde kalıcılıklarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Bununla birlikte yaratıcı drama yönteminin uygulandığı deney grubunun akademik başarısı, basamaklı öğretim yönteminin uygulandığı karşılaştırma grubuna göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Uygulanan her iki yöntemin de, öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersine yönelik tutumları üzerinde istatistiksel anlamda artış görülmemesine karşın, nitel veri toplama araçlarından elde edilen bilgilere göre ilgilerinin arttığı görülmüştür. Nicel ve nitel veriler arasındaki bu farklılığın, uygulama süresinin kısa ve örneklem sayısının az olmasından kaynaklandığı söylenebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Yaratıcı Drama Yöntemi, Basamaklı Öğretim Yöntemi, Fen ve Teknoloji Eğitimi, Tutum


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4380

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.