Öğrencilerin Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programındaki Temel Becerileri Kazanmalarına Yönelik Öğretmen Görüşleri

Talip Öztürk

ÖZ

Araştırma, Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında hedeflenen temel becerilerin öğrenciler tarafından kazanılma durumunu, devlet okullarında görev yapmakta olan sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma, nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanılmasıyla oluşturulmuş karma araştırma modelinde gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda araştırmanın örneklemini Ordu İli Ünye ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi okullarında görev yapan 287 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Betimsel analiz sonucu elde edilen bulgulara göre katılımcıların, öğrencilerin iletişim ve temalarla ilgili temel kavramları anlama becerilerini “iyi”, diğer becerileri ise “orta” seviyede kazandıklarını düşündükleri görülmektedir. Yapılan t testi, Kruskal-Wallis ve One–Way Anova testlerinin sonuçlarına göre ise katılımcıların hayat bilgisi öğretim programındaki temel becerilerin kazanılmasına ilişkin görüşleri katılımcıların cinsiyetlerine, öğrenim durumuna, mesleki kıdemlerine ve girdikleri sınıf düzeylerine göre farklılık göstermediğini ortaya koymuştur. Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programındaki temel becerilerin öğrencilere kazandırılması için farklı düzenlemeler ve uygulamaların yapılması gerekmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Hayat bilgisi öğretim programı, Temel beceriler, Öğretmen görüşleri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4363

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.