Ortaokul Öğrencilerinin Matematiksel Anlamaları ile Matematiğe Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Yasemin Kaba, Sare Şengül

ÖZ

Araştırmada, öğrencilerin matematiksel anlamalarını ölçmeye dönük bir aracın geliştirilmesi (Çalışma I), ortaokul öğrencilerinin matematiksel anlamaları ile matematiğe yönelik tutumları arasında herhangi bir ilişkinin olup olmadığının araştırılması ve bahsi geçen ilişkinin farklı değişkenlere göre incelenip ortaya konması (Çalışma II) amaçlanmıştır. Çalışma I kapsamında yapılan güvenirlik ve geçerlik çalışmaları, ölçeğin kullanılabilir özelliklere sahip olduğunu göstermiştir. Çalışma II, ortaokulun farklı sınıf seviyelerinde öğrenim görmekte olan 341 öğrenci ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak; “Matematiksel Anlama Düzeylerini Belirleme Ölçeği (MADBÖ)” ve “Matematik Tutum Ölçeği (MTÖ)” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; öğrencilerinin matematiksel anlamaları ile matematiğe yönelik tutumları arasında yüksek düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu, öğrencilerin matematiksel anlamaları ile matematiğe yönelik tutum ölçeği alt boyut puanları arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin matematiksel anlamalarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği, ancak öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği, öğrencilerin hem matematiksel anlamalarının hem de matematiğe yönelik tutumlarının sınıf seviyesine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Matematiksel anlama, Tutum, İlişki, Geçerlik, Güvenirlik


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4355

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.