Öğrenciyi Tanıma ve Problem Davranışları Belirlemede Öğrencilerin Çizdikleri Resimleri İnceleme Eğitim Programının Öğretmen Uygulamalarına Etkisi

Meral Melekoğlu, Ayşe Tunç Paftalı, Macid Ayhan Melekoğlu

ÖZ

Günümüz okullarında öğrenciler arasında görülme sıklığı artmakta olan problem davranışlar; erken çocukluk döneminde, söz dinlememe, kurallara karşı çıkma, başkalarına hafif derecede zarar verme olarak ortaya çıkabilmekteyken, ilerleyen yaşlarda derslere katılmama, kavgalara karışma, okuldan kaçma olarak boyut değiştirmiş bir şekilde gözlemlenebilmektedir. Bu problem davranışlar çeşitli yöntemlerle tespit edilebilmektedir. Bu yöntemlerden biri uzmanlara çocukların iç dünyası ile ilgili bilgiler veren ve projektif bir teknik olarak tanımlanan çocukların çizdiği resimlerin incelenmesidir. Bu araştırmanın amacı; öğrencilerin tanınması ve problem davranışlarının belirlenmesinde öğrenciler tarafından çizilen resimlerin kullanılmasına yönelik olarak hazırlanmış eğitim programının ilkokul öğretmenlerinin görsel sanatlar dersi uygulamalarına ve yöntemle ilgili öğretmen yeterliklerine etkisini incelemektir. Araştırmada nicel ve nitel araştırma desenlerinin bir arada kullanıldığı karma araştırma deseni kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilmiş anket formları kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma süresince öğretmenlere verilen eğitim programı uygulamalı çalışmalar, video izleme, resim şenliği düzenleme ve film izleme etkinliklerini de içeren dört eğitim oturumunda tamamlanmıştır. Katılımcıların tümü programın mesleki gelişimlerine katkı sağladığını ve beklentilerini karşıladığını ifade etmişlerdir. Bu çalışma sonucunda katılımcılardan olumlu geri bildirimler alınmıştır ve verilen eğitim programının amacına ulaştığı düşünülmektedir. İleride gerçekleştirilecek araştırmalarda, eğitim programının kapsamının genişletilmesinin ve konuyla ilgili çalışmaların yaygınlaştırılmasının hedeflenebileceği düşünülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Problem davranış, Çocuk resimleri, Resim incelemesi, Görsel sanatlar dersi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4280

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.