Babalara Verilen Dil Eğitim Programının Çocukların Alıcı Dil Gelişimine Etkisi

Ceyhun Ersan

ÖZ

Bu araştırmanın amacı; 36-48 aylar arasında, okul öncesi eğitim almayan çocuğa sahip babalara çocuklarda dil gelişimini desteklemek amacıyla verilen baba eğitim programının, bu çocukların dil gelişim düzeylerine olan etkisini incelemektir. Bu amaçla araştırmacı tarafından “Baba Dil Destek Programı” (BADİDEP) geliştirilmiştir. Çalışmanın örneklemi Kütahya Emet İlçesinde yaşayan ve çocuğu okul öncesi eğitim almayan 42 baba ve onların çocuklarından oluşturulmuştur. Çalışmada öntest sontest kontrol gruplu araştırma deseni kullanılmıştır. Örneklemdeki 22 baba tesadüfi olarak deney grubuna alınmış ve 8 haftalık baba dil destek eğitimine katılmış, 20 baba kontrol grubuna alınmış ve herhangi bir baba eğitimi almamışlardır. Çocukların dil gelişim düzeyleri “Peabody Resim-Kelime Testi” ile ölçülmüştür. Verilerin analizinde Mann Whitney U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi’nden yararlanılmıştır.

Araştırma bulgularına göre “Baba Dil Destek Programı” ile eğitime alınan babaların çocuklarının dil gelişim düzeyleri ile eğitim almayan babaların çocuklarının dil gelişim düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark bulunmuştur. Dolayısıyla “Baba Dil Destek Programı” çocukların dil gelişim düzeylerini olumlu şekilde etkilemektedir. Çalışma, babalara verilen eğitimin çocuklarının dil gelişim düzeylerine olumlu etkisini ortaya koymakta ve bu yönüyle alan yazına katkı sağlamaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Baba eğitimi, Baba Dil Destek Programı, Dil gelişimi, 36-48 aylık çocuklar, Okul öncesi dönem


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4260

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.