Hekimliğe Son Adım: İntörnlerin Çalışma ve Eğitim Ortamı

Sema Özan, Sevgi Tımbıl, Ahmet Can Bilgin, Salih Semih Şemin

ÖZ

İntörnlük, öğrencilikten profesyonel yaşama geçiş sürecidir ve tıp eğitiminin çok önemli bir dönemidir. Birçok iyileştirme çabalarına karşın intörnlük dönemine ilişkin halen birçok sorun yaşanmaya devam etmektedir. Bu çalışma intörnlerin eğitim ve çalışma ortamına, öğretim üyeleri, asistanlar ve hemşirelerle etkileşimlerine ilişkin deneyimlerinin ve görüşlerinin araştırılmasını amaçlamaktadır. Çalışma için, DEÜTF Dekanlığından ve Etik kuruldan etik onay alınmıştır. Kesitsel ve tanımlayıcı tipteki araştırmada veriler açık ve kapalı uçlu sorular içeren anket aracılığıyla toplanmıştır. Tanımlayıcı analizler ve ki-kare testi kullanılmıştır. Açık uçlu sorulara verilen cevaplar, üç araştırmacı tarafından bağımsız olarak tekrar tekrar okunmuş, intörnlerin deneyimlerinin temsilcisi olarak kullanılabilecek, tekrarlanan, ilgili ve önemli bulunan ifadeler belirlenmiştir. Daha sonra bu ifadeler, tüm araştırmacılar tarafından birlikte tartışılmış, temsil niteliğinde kabul edilen ifadeler fikir birliği ile saptanmıştır. 2013’ün Nisan-Mayıs aylarında intörnlerin %79,9’una ulaşılmış, anket tümü tarafından gönüllü ve anonim olarak doldurulmuştur. İntörnlerin büyük çoğunluğu angarya ve hakaret niteliğinde onur kırıcı söz ya da davranışlara maruz kaldıklarını (%79,7), özellikle asistanlarla iletişimlerinin sorunlu olduğunu belirtmişlerdir. İntörnlerin %91,7’si kendilerine önem verilmediğini düşünmekteydi. Ayrıca, Tıpta Uzmanlık Sınavına hazırlanma kaygısının intörnlük sürecini olumsuz etkilediğini düşünüyorlardı. Bulgular, çoğu intörne etik olarak yaklaşılmadığını göstermektedir. Bulgular ışığında, intörnlerin eğitim sürecinin, onların rol ve sorumluluklarının daha açık olarak tanımlanmasına ve intörnlük sürecinin eğitim amacını koruyacak şekilde yapılandırılmasına gerek olduğuna inanılmaktadır. Bu çalışmanın, ulusal ve uluslararası alandaki tıp fakültelerini, intörnlük sürecini yeniden değerlendirmek, bu alanda iyileşmeleri destekleyecek ileri çalışmalar yapmak, eğitim etiği konusunda tartışmak açısından destekleyeceği düşünülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Tıp eğitimi, İntörnlük, Eğitim ve çalışma ortamı, Öğretim üyesi, Asistan, Hemşire, Angarya ve onur kırıcı davranış


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4240

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.