Öğretmen Görüşleri Işığında 1998 ve 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarındaki Değişimi Anlamak

Selahattin Kaymakcı

ÖZ

Geçmişten günümüze Türk eğitim sistemi içerisinde sosyal bilgiler ve sosyal bilgiler konu alanına giren dersler okutulmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda sosyal bilgiler öğretim programına ilişkin çeşitli düzenlemeler ve yenileme çalışmaları yapılmıştır. Bunlardan son ikisi 1998 ve 2005 yıllarında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler öğretmenlerinin 1998 ve 2005 sosyal bilgiler öğretim programlarıyla meydana gelen değişime ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim kapsamında, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında, Trabzon il merkezinde bulunan ve farklı resmi ilköğretim kurumlarında çalışan toplam 12 sosyal bilgiler öğretmeniyle yürütülmüştür. Katılımcılar kartopu örnekleme yöntemi kullanılmak suretiyle belirlenmiş olup öğretmenlerin 1998 ve 2005 öğretim programlarının her ikisiyle de sosyal bilgiler dersi okutmuş olmalarına dikkat edilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış mülakattan faydalanılmış ve toplanan veriler içerik analizi yardımıyla çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda tarih ve coğrafya konularının sunumu dışında sosyal bilgiler öğretmenlerinin 1998 öğretim programına nazaran 2005 öğretim programını daha çok benimsedikleri ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte öğretmenler 2005 öğretim programının daha iyi kavranılması amacıyla öğretmenlere nitelikli bir hizmetiçi eğitim verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

ANAHTAR KELİMELER

Sosyal bilgiler, Öğretim programı, Öğretmen, Türkiye


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.3901

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.