Üniversite Öğrencilerine Göre Kocaeli Üniversitesi’nin Örgütsel İmajı

Soner Polat

ÖZ

 Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin görüşlerine dayalı olarak üniversitesinin örgütsel imajını saptamaktır. Araştırmanın evrenini, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde yer alan 8 fakülte ve 2 yüksekokulun son sınıfında öğrenim gören 4071 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise evreninde yer alan 8 fakülte ve 2 yüksekokuldaki her bir bölümün son sınıfında öğrenim gören öğrencilerin %50’si alınarak (2017 öğrenci) oluşturulmuştur. Betimsel tarama modelindeki araştırmanın verileri, örgütsel imaj algısı ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilere göre üniversitenin örgütsel imajının orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin örgütsel imajın alt boyutlarından genel görünüm ve altyapı imajını, sosyal ortam imajını, program imajı ile eğlence imajını orta düzeyde algıladığı görülürken, spor imajını ve barınma-beslenme imajını düşük düzeyde algıladıkları saptanmıştır

ANAHTAR KELİMELER

Örgütsel imaj, yükseköğretim, imaj yönetimi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.