Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuduğunu Anlama Düzeyleri ile Çalışma ve Öğrenme Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Asuman Seda Sarcaloğlu, Nuri Karasakaloğlu

ÖZ

Bu araştırma, sınıf öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ile öğrenme ve çalışma stratejilerinin çeşitli değişkenlere göre nasıl değiştiğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği birinci sınıf öğrencileri üzerinde gerçekleştirilen bu araştırmada, Sünbül (1998) tarafından geliştirilen 30 soruluk Okuduğunu Anlama Testi (r=.85) ile Öğrenme ve Çalışma Stratejileri Ölçeği (r=.75) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 11.5 paket programında değerlendirilmiş, yüzde ve frekans dökümleri alınmış, tek yönlü varyans analizi, t ve Scheffe testleri uygulanmıştır. Araştırmada, öğrencilerin okuduğunu anlama düzeylerinin cinsiyete, öğretim türüne ve annelerin çalışma durumuna göre değiştiği; buna karşın yaşa, mezun olunan lise türüne, lise bitirme derecesine ve bölüm tercih sırasına göre farklılaşmadığı ortaya konulmuştur. Öğrenme ve çalışma stratejileri açısından ise, cinsiyet dışındaki değişkenlerin hiçbirinin anlamlı bir değişim göstermediği saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Sınıf öğretmeni adayı, okuduğunu anlama düzeyi, çalışma ve öğrenme

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.