Konu Jigsawı (Birleştirme) Tekniğinin Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Başarı ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi

Oğuzhan Sevim

ÖZ

Bu araştırmanın amacı konu jigsawı tekniğinin ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin başarı ve problem çözme becerilerine etkisini incelemektir. Çalışmada ön test – son test kontrol gruplu yarı deneysel desene göre düzenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu deney ve kontrol grubunun her ikisinde de 16 öğrenci bulunmak üzere toplam 32 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri Anlatım Biçimleri Başarı Testi, Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri ve Süreçle İlgili Öğrenci Görüşme Formu ile toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde kestirimsel istatistik, nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda başarı açısından hem deney hem de kontrol grubunda uygulama öncesine göre anlamlı bir fark tespit edilirken problem çözme becerileri açısından yalnızca deney grubunda anlamlı bir farkın ortaya çıktığı belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Konu jigsawı tekniği, Ortaokul yedinci sınıf öğrencileri, Başarı, Problem çözme becerileri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.3748

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.