Okul Yöneticisi ve Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Liderlik Yeterlikleri

Servet Özdemir, Ferudun Sezgin, Duygu Özen Kılıç

ÖZ

Bu çalışmanın amacı okul yöneticilerinin liderlik yeterliklerini okul yöneticisi ve öğretmen görüşlerine göre incelemektir. Çalışmada gerekli verilerin toplanması amacıyla Yoon, Song, Donahue ve Woodley (2010) tarafından geliştirilen ve araştırmacılar tarafından Türkçe uyarlaması yapılan Liderlik Yeterliği Envanteri (LYE) kullanılmıştır. (LYE’nin uyarlama sürecine ilişkin detaylı bulgular Yöntem II başlığı altında sunulmuştur.) Araştırmaya 121’i okul yöneticisi ve 143’ü öğretmen olmak üzere toplam 264 kişi katılmıştır. Araştırma verileri betimsel istatistikler, Pearson momentler çarpım korelasyon katsayısı ve çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. Analiz sonuçları okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin LYE’nin faktörlerine ilişkin görüşleri arasında pozitif yönde ve yüksek düzeylerde anlamlı ilişkilerin bulunduğunu ve okul yöneticilerinin kendilerine ilişkin liderlik yeterlikleri algıları ile öğretmenlerin okul yöneticilerine ilişkin liderlik yeterliği algılarının anlamlı düzeyde farklılaştığını göstermektedir. Sonuç olarak, okul yöneticileri liderlik yeterlikleri konusunda kendilerine ilişkin daha olumlu bir değerlendirmede bulunmuşlardır. Çalışmada okul yöneticilerinin liderlik yeterliklerinin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Liderlik, Yeterlik, Ölçek geliştirme, Okul yöneticisi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.3717

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.