Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Felsefi Bakış Açılarına Etkisi

Ahmet Doğanay

ÖZ

Araştırmanın temel amacı, tezsiz yüksek lisans programının başlangıcından sonuna öğretmen adaylarının eğitim felsefelerinde nasıl bir değişim oluştuğunu belirlemektir. Araştırmada ayrıca, felsefi tercihlerde oluşan değişimler üzerinde cinsiyet, bölüm ve öğretmenlik mesleğini sevme düzeyinin etkisi incelenmiştir. Araştırma, 2006-2007 öğretim yılında, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na kayıtlı 125 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında Wiles ve Bondi (2007: 329-330) tarafından geliştirilen “Felsefi Tercih Değerlendirme” formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde X2 ve eşli gruplar t-testi ile tekrarlı ölçümler için iki faktörlü ANOVA kullanılmıştır. Analizler sonucunda, tezsiz yüksek lisans programının başlangıcından sonuna; öğretmen adaylarının eğitim felsefelerine ilişkin algılarının daha çok deneyselcilik felsefesinde yoğunlaştığı, daimicilik, idealizm ve varoluşçuluk anlayışlarında anlamlı farklılıklar olduğu; ele alınan bağımsız değişkenler ile felsefi anlayış öntest-sontest puanları etkileşiminin, sahip olunan felsefi anlayışlar üzerinde anlamlı bir fark yaratmadığı görülmüştür. Sonuç olarak, bir hizmet öncesi öğretmen eğitimi programı olarak Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın öğretmen adaylarının felsefi tercihlerinde sınırlı da olsa bir değişim yarattığı görülmüştür. Bu değişimin istenilen düzeyde olması için hizmet öncesi öğretmen eğitimi programlarında felsefi farkındalık geliştirmeye yönelik ders ve etkinliklere daha çok yer verilmesi gerektiği açıktır.

ANAHTAR KELİMELER

Eğitim felsefesi, hizmet öncesi öğretmen eğitimi, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Felsefi Tercih Değerlendirme Formu

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.