Modüler Öğretim Tasarımıyla Entegre Edilmiş Kavram Karikatürleri Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Sibel Cengizhan

ÖZ

Araştırmanın amacı, modüler öğretim tasarımına katkısı açısından öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde kullanılabilecek bir öğretim yöntemi olarak kavram karikatürlerine ait öğretmenadaylarınıngörüşlerininbelirlenmesidir.Araştırma,betimselyöntemileyürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Tekstil Eğitimi Bölümü, Rehberlik dersini alan 44 kişilik dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada, modüler öğretim tasarımı ve tasarımda kullanılan kavram karikatürleri hakkındaki öğrenci görüşlerinin belirlenmesi amacıyla anket formu kullanılmıştır.Araştırma sonucunda, modüler öğretim tasarımında kullanılan kavram karikatürlerine ilişkin öğrenci görüşlerinin olumlu olduğu, kavram karikatürlerinin öğrenmeyi olumlu yönde etkileyerek motivasyonu sağladığı belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Modüler öğretim tasarımı, kavram karikatürleri.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.