Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları ve Çalışma Becerileri

Nuray Senemoğlu

ÖZ

Öğrencilerin öğrenme yaklaşımları ve çalışma becerilerinin, öğrenmenin niteliğini etkileyen önemli bir değişken olduğu birçok araştırmayla ortaya konmuştur. Öğretmen yetiştiren eğitimcilerin, öğrencilerinin eğitim yaşantılarını geliştirebilmeleri için onların nasıl öğrendiklerini, öğrenme yaklaşımlarını ve bu yaklaşımlarının gelişimine öğrenme çevresinin etkilerini anlamaları gerekmektedir. Bu nedenle, bu araştırmada, Türk ve Amerikan eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme yaklaşımları ve çalışma becerileri belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin tercih ettikleri öğrenme yaklaşımlarının alanlarına, sınıf düzeylerine ve cinsiyetlerine göre farklılık gösterip göstermediği de araştırılmıştır. Çalışmada, Türk öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarını belirlemek üzere ASSIST Türkçeye adapte edilmiş, Amerikalı öğrenciler için ölçeğin orijinali kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, Türk ve Amerikan öğrencilerin derinlemesine ve stratejik öğrenme yaklaşımlarını, yüzeysel öğrenme yaklaşımından anlamlı düzeyde daha çok tercih ettiklerini; sınıf düzeyi arttıkça derinlemesine öğrenme yaklaşımını kullanma düzeyinin arttığını; kız öğrencilerin stratejik, erkeklerin ise derinlemesine öğrenme yaklaşımını tercih ettiklerini göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenme yaklaşımları ve çalışma becerileri; derinlemesine, stratejik, yüzeysel öğrenme, ASSIST, Türk ve Amerikan eğitim fakültesi öğrencileri, cinsiyet, alan, sınıf düzeyi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.