Okul Öncesi Dönemde Sesbilgisel Farkındalık Eğitimi

Figen Turan, Gözde Akoğlu

ÖZ

Yapılan araştırmalar, sesbilgisel farkındalık becerisi öğretiminin okumaya hazırlık ve okuma becerilerinde etkili olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, okul öncesi dönemde verilen sesbilgisel farkındalık eğitiminin çocukların sesbilgisel farkındalık becerilerinin gelişimine olan etkisi ile, bu eğitimin artikülasyon ve işitsel ayırt etme becerilerine olan katkısının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunda okul öncesi eğitim alan ve normal gelişim gösteren 5-6 yaş arasında toplam yirmi dokuz çocuk yer almıştır. Araştırmanın öntest ve sontest aşamalarında Ankara Artikülasyon Testi, İşitsel Ayırt Etme Testi ve “Sesbilgisel Farkındalık Becerisi Kontrol Listesi” (SFKL) kullanılmış ve “Sesbilgisel Farkındalık Becerisi Öğretim Oturumları” oluşturulmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre deney ve kontrol grubu arasındaki fark önemli bulunmuş, sonuçlar alanyazın çalışmaları ışığında tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Sesbilgisel farkındalık, okul öncesi dönem, artikülasyon, işitsel ayırt etme

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.