Öğretim Tasarımı Dersinde Uygulanan Bilişsel ve Üstbilişsel Strateji Etkinliklerine Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Sinan Kaya, Ebru Kılıç Çakmak

ÖZ

Bu çalışma, ders içeriği ile birleştirilmiş bilişsel ve üstbilişsel strateji kullanımına yönelik uygulanan etkinliklere ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerini incelemeyi amaçlayan bir durum çalışmasıdır. Araştırma, iki devlet üniversitesinin 2. sınıfında öğrenim gören 90 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma gruplarından birine bilişsel strateji etkinlikleri, diğerine ise üstbilişsel strateji etkinlikleri uygulanmıştır. Araştırmada uygulanan etkinliklere ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemek amacıyla açık uçlu soruların yer aldığı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde dilen veriler betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Sonuçlar, öğrencilerin etkinliklere ilişkin memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğunu, hem strateji kullanımı hem de konu alanına yönelik bilgi ve beceriler açısından genel anlamda faydalı olduğuna inandıklarını göstermiştir. Ayrıca, öğrencilerin derste öğrenilenleri tekrar olanağı sağlaması ve planlı ders çalışma alışkanlığı kazandırması yönüyle etkinliklerden memnun kaldıkları, etkinliklerin her hafta yapılmasından ise rahatsız oldukları görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Bilişsel stratejiler, Üstbilişsel stratejiler, Öğretmen adaylarıi Öz-düzenleyici öğrenme


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.3019

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.