Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerileri ile Onların Sosyo-demografik Özellikleri ve Sosyo-Dramatik Oyunları Arasındaki İlişki

Selin Karaman, Asiye İvrendi

ÖZ

Okul öncesi dönemde özellikle sosyo-dramatik oyun, çocukların problem çözme, muhakeme gibi üst bilişsel ve matematik becerilerini desteklemektedir. Bu nedenle, sosyo-dramatik oyunun matematik becerileri ile ilişkisinin incelenmesi önem taşımaktadır. Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 6 yaş çocuklarının matematik becerileri ile ilgili olan bu çalışmanın birinci amacı, çocukların matematik becerilerini ve sosyo-dramatik oyunun boyutlarına yer verme durumlarını belirlemektir. İkinci amacı ise, çocukların matematik becerileri ile sosyo-demografik özellikleri ve sosyo-dramatik oyunun boyutları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın bulgularına göre, düşük ve orta sosyo-ekonomik düzeyde geliri olan ailelerin çocuklarının ve sosyo-dramatik oyunun sembolik araç, sembolik yerine koyma ve sembolik karmaşıklık boyutlarının en yüksek ve en düşük seviyesinde oynayan çocukların matematik başarı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Okul Öncesinde, Matematik Becerileri, Sosyo-dramatik Oyun


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.3016

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.