Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği Geliştirme Çalışması

Ömer Faruk Kabakçı, Fidan Korkut Owen

ÖZ

Sosyal duygusal öğrenme (SDÖ), tüm yaşam boyunca çocuk ve gençlerin sosyal, duygusal ve akademik yönden bütün olarak gelişimine ilişkin beceri ve nitelikleri kazanmaları sürecidir. Araştırmada ilköğretim öğrencilerinin SDÖ becerilerini değerlendirmede kullanılmak üzere bir SDÖ becerileri ölçeğinin hazırlanması amaçlanmıştır. Katılımcılar, 9 farklı ilköğretim okulunun 6-8. sınıfındaki 1343 öğrencidir. Katılımcıların 681’i kız, 662’si erkektir. Geçerlik çalışmaları kapsamında açımlayıcı faktör analizi ile ölçek 4 faktöre indirgenmiştir. Doğrulayıcı faktör analiziyle 4 faktörlü bir yapı sınanmış ve sınanan modelin oldukça iyi uyum indekslerine sahip olduğu görülmüştür. Ölçüt-bağıntılı geçerlikte diğer ölçeklerle anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliği için madde analizi yapılmış, Cronbach Alfa ve test-tekrar test güvenilirlik katsayısı hesaplanmıştır. Güvenilirlik ve geçerlik çalışmalarına göre, ölçek kullanılabilir niteliklere sahiptir.

ANAHTAR KELİMELER

Sosyal duygusal öğrenme, sosyal duygusal öğrenme becerileri ölçeği, önleyici psikolojik danışma ve rehberlik, ölçek geliştirme.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.