Türkiye'de Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Başarısına Öğrenci ve Sınıf Faktörlerinin Çok Düzeyli Etkileri

Mehmet İkbal Yetişir

ÖZ

Bu çalışma, Türkiye’deki 8. sınıf öğrencilerinin fen başarısını öğrenci ve sınıf düzeyindeki değişkenlerle ilişkisi bakımından incelemekte; bu değişkenler arasındaki ilişkiyi modellemektedir. Bu amaçla TIMSS 2011 uygulamasından elde edilen veriler HLM (hierarchical linear model) kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda sekizinci sınıflar arasında fen başarı varyansının %32 olup istatistiksel olarak anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmada ayrıca, fene ilişkin tutum ve ebeveynlerin eğitim durumunun fen başarısı ile pozitif yönde bir ilişkisi olduğu; ancak öğrencilerin derse katılımı ile fen başarıları arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, öğretmen işbirliğinin ve araştırmaya dayalı etkinliklerin fen başarısı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmazken; öğrencilerin derse katılımına ilişkin sınıf ortalamasının ve öğrenmeye hazır bulunuşluğun fen başarısı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu ortaya çıkmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Fen başarısı, TIMSS, derse katılım, araştırmaya dayalı etkinlikler, öğrenmeye hazır bulunuşluk

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.