Öğrenci Katılımı ve TIMSS 2011 Fen Başarısı Arasındaki İlişkinin Sınıflara Göre Karşılaştırılması

Nurcan Kahraman

ÖZ

Bu çalışma ilkokul 4. Sınıf ve ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki katılım ve başarı ilişkisini ve bu ilişkinin 4. Sınıf ve 8. Sınıfta nasıl farklılık gösterdiğini incelemeyi hedeflemektedir. Bu çalışmanın örneklemini TIMSS 2011 Türkiye verileri oluşturmaktadır. Türkiye’den 7479 4. Sınıf ve 6928 8. Sınıf öğrencileri 2011 yılında TIMSS sınavına katılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre 4. Sınıf öğrencilerinin 8. Sınıf öğrencilerinden daha yüksek katılım göstermektedir. Ayrıca, her iki grup için davranışsal katılımın başarı üzerinde pozitif etkisi görülmüştür. Duyuşsal katılım açısından incelendiğinde, 4. Sınıflar için feni sevme akademik başarıya pozitif etki ederken, okul bağlılığının anlamlı bir etkisi olmamaktadır. 8. Sınıflarda ise her iki boyutun da pozitif etkisi gözlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenci katılımı, fen başarısı, TIMSS 2011

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.