Öğrenci Başarılarının Belirlenmesi Sınavında Öğrenci ve Okul Özelliklerinin Türkçe Başarısı ile İlişkisi

Meltem Acar Güvendir

ÖZ

Çalışmanın amacı, Öğrenci Başarılarının Belirlenmesi Sınavı (ÖBBS) 2005 ve 2008’de öğrencilerin Türkçe başarıları ile öğrenci ve okul özelliklerinin ilişkisini belirlemektir. Verilerin analizinde iki düzeyli hiyerarşik lineer model (HLM) kullanılmıştır. Çalışma için ÖBBS 2005’e katılan 30154 sekizinci sınıf öğrencisi ile ÖBBS 2008’e katılan 5931 sekizinci sınıf öğrencisi seçilmiştir. Sonuçlara göre; her iki yılda Türkçe başarısı ile ilişkili olan öğrenci düzeyindeki değişkenler; öğrencinin cinsiyeti, baba eğitimi, sahip olduğu kitap sayısı, okumaya ayırdığı zamanı, Türkçe dersinde kendini başarılı bulma derecesi, Türkçe dersinden özel ders alma durumu ve sahip olduğu öğretim yöntemidir. Türkçe başarısı ile ilişkili olan okul düzeyindeki değişkenler; okuldaki kız öğrenci oranı, ortalama sınıf büyüklüğü ve okulun bulunduğu yerleşim yeri değişkenleridir.

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenci Başarılarının Belirlenmesi Sınavı, Türkçe başarısı, hiyerarşik lineer model, öğrenci özellikleri, okul özellikleri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.