Görsel Okuryazarlık, Psikolojik Danışma Ve Fototerapi: Bir Örnek Uygulama

Makbule Kalı Soyer

ÖZ

Fototerapi, en genel anlamda görsel bir imaj olan fotoğrafın terapi/danışma sürecinde iletişim için kullanımı olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, psikolojik danışma sürecinde terapötik iletişimi artıracak bir teknik olarak fototerapi tekniğini tanıtmak ve bu tekniğin kullanılmasına yönelik eğitim amaçlı bir örnek sunmaktır.

Araştırma, nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji deseninde düzenlenmiştir. Çalışma grubu psikolojik danışma ve rehberlik bölümü son sınıfta eğitimine devam etmekte olan dokuz lisans öğrencisinden oluşmuştur. Veriler, fotoğraf üzerinden yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Uygulama sonucunda, fotoğrafı kullanmanın grup üyeleri ile iletişimi başlatmaya ve derinleştirmeye olanak sağladığı gözlenmiştir. Seçilen fotoğrafın anlamı açısından; Araştırmaya katılan gruptaki üyelerden sekizi kendileri için olumlu, biri ise olumsuz anlamı ve anılarını taşıyan fotoğrafı gruba getirmişlerdir. Her bir katılımcının çalışma için getirdiği fotoğrafın hikâyesini ayrıntılı olarak ve net bir şekilde anımsadığı gözlenmiş ve “şu an”da da aynı duyguları yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Aynı fotoğrafa herbir üyenin farklı anlam yüklediği ve farklı hikâye oluşturduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bulgular alan yazın ışığında tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Görsel okuryazarlık, Psikolojik danışma, Fototerapi, Fotoğraf


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.2798

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.