Öğrenme Stratejilerini Tekrar Amacıyla Kullanmanın Akademik Başarıya Etkisi

Cemal Bıyıklı, Nuri Doğan

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, konuları tekrar ederken kullanılan öğrenme stratejilerinin öğrencilerin akademik başarılarını etkilemesi bakımından özet çıkaran, kavram haritası oluşturan, soru hazırlayan, bir başkasına anlatan ve herhangi bir öğrenme stratejisini kullanmayan gruplar arasında bir farklılık olup olmadığını incelemektir. Çalışmada, öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma, Ankara Özel Tevfik Fikret Okullarında 2010-2011 öğretim yılında öğrenim gören 135 beşinci sınıf öğrencisi ve 5 öğretmen ile yapılmıştır. Veriler, denel işlemin başında ve sonunda 20 maddeden oluşan çoktan seçmeli test ile toplanmıştır. Sonuçta, deney gruplarının ve kontrol grubunun kendi içinde öntest - sontest puanları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu bulunmuştur. Deney ve kontrol gruplarının öntest ve sontest puanları karşılaştırıldığında ise, deney grubundaki artışın kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Ayrıca en fazla artışın özet çıkaran ve kavram haritası kullanan grupta olduğu görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenme Stratejileri, Ders çalışma, Özet çıkarma, Kavram haritası, Soru hazırlama, Bir başkasına anlatma


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.2728

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.