Türkiye’de İlköğretim Sisteminin Geliştirilmesi İçin Gelecek Senaryoları

Serkan Koşar, Nezahat Güçlü

ÖZ

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de ilköğretimin mevcut durum analizini yaparak, çağ nüfusunun değişimi, gelecekteki sorun alanları, alternatif politika önerileri ve ilköğretimde kalitenin geliştirilmesi sürecinde olası gelecek senaryolarının belirlenmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve olgubilim (fenomenoloji) deseni benimsenmiştir. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemi ve buna bağlı olarak maksimum çeşitlilik ve ölçüt örnekleme teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış bir görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler nüfus ve kalite boyutlarında incelenmiştir. Araştırmanın bulguları, gelecekte ilköğretimin niteliğini belirleyecek temel faktörün öğretmen niteliği olacağını göstermiştir. Sonuç olarak, ilköğretimde kalitenin artırılmasına yönelik Türkiye’nin kendi özellik ve koşullarına odaklı özgün bir model tasarlaması gerektiği söylenebilir.

ANAHTAR KELİMELER

İlköğretim, Nüfus, Kalite, Senaryo tekniği


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.2660

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.