İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde İnovasyon (Yenilikçi) Proje Uygulamaları ve Öğrenciler Üzerindeki Etkileri

Levent Kavacık, Tuğba Yanpar Yelken, Hikmet Sürmeli

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, İlköğretim Fen ve Teknoloji dersinde grupla yenilikçi (inovasyon) projeler oluşturmanın öğrencilerin başarılarına, yaratıcılıklarına, akademik benliklerine ve Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumlarına etkisini tespit etmektir.

Çalışmaya 67 ilköğretim 6.sınıf öğrencisi katılmış ve deney ve kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmada nitel ve nicel veri toplama yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, uygulama öncesinde deney ve kontrol grupları arasında fark olmadığı; uygulama sonrasında ise, başarı ve akademik benlik puanları açısından deney grubu lehine anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, deney ve kontrol gruplarında ön test-son test puan ortalamaları arasında başarı testi son test puanındaki artışın anlamlı olduğu ve inovasyon projeleri ile ilgili deney grubu öğrencilerinin olumlu görüşlere sahip olduğu bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Fen ve teknoloji, İnovasyon uygulamaları, Grup çalışması, Proje çalışmaları


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.2613

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.