Matematik Kaygısı-Endişesi Ölçeğinin (MKEÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Emine Özdemir, Hülya Gür

ÖZ

Çalışma; Ikegulu (1998) tarafından geliştirilen, Matematik Kaygısı-Endişesi Ölçeğinin (MKEÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılmasını içermektedir. Çalışmanın amacı, özellikle ilköğretim ikinci kademede bulunan öğrencilere yönelik bir matematik kaygısı-endişesi ölçeği geliştirmektir Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması Hambleton ve Patsula (1999)’nın kültürler arası ölçek uyarlama aşamaları göz önüne alınarak üç aşamada tamamlanmıştır. MKEÖ’ nin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .912 dir. MKEÖ’ nün alt boyutlarına ait Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları sırasıyla matematiğe yönelik pozitif tutumlar için .858 , matematiğe yönelik negatif tutumlar için .910 dur. İkegulu tarafından geliştirilen orijinal ölçeğin tüm olarak Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .728 iken alt boyutlarına ait Cronbach Alpha katsayıları sırasıyla .8536 ve .9272 olarak bulunmuştur. Orijinal ölçekle benzer sonuçlar elde edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Matematik endişesi, matematik kaygısı, ilköğretim 6-7-8.sınıf öğrencileri, Matematik kaygı-endişe ölçeği (MKEÖ)

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.