İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Kimlik Algıları

Murat Taşdan

ÖZ

Bu araştırmanın temel amacı öğretmenlerin örgütsel kimlik algılarınının düzeyini belirlemek ve çeşitli değişkenlere göre ortaya koymaktır. Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu Türkiye’deki yedi coğrafi bölgeden rastgele seçilen, yedi ilde 2012-13 eğitim-öğretim yılında görev yapan 287 ilköğretim okulu öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Okulda Örgütsel Kimlik Algısı” ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda ilköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel kimlik algılarının ölçeğin genelinde ve tüm alt boyutlarında “orta” düzeyde olduğu saptanmıştır. İlköğretim okulu öğretmenlerin örgütsel kimlik algılarının görev yaptıkları bölgeye, yerleşim yerine, okulun büyüklüğüne, öğretmenlerin cinsiyetlerine ve mesleki kıdemlerine göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Kimlik, Örgütsel kimlik, Öğretmen, İlköğretim okulu, İmaj


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.2442

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.