Sınıf İçi Durum Belirleme Tekniklerine Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Araştırma Teknikleri Yeterlik Düzeyleri Üzerindeki Etkisi

Zekeriya Nartgün

ÖZ

Yapılan araştırmalar, sınıf içi durum belirleme tekniklerinin, öğrenme/öğretme sürecinde öğrencilere ve öğretim elemanlarına önemli katkılar sağladığını göstermektedir. Bu araştırmada, bu tekniklerin yeterlik kazanmaya sağladığı katkılar, Araştırma Teknikleri Dersi bağlamında ele alınarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, sınıf içi durum belirleme tekniklerine dayalı olarak öğretim yapılan deney grubundaki öğrencilerin araştırma teknikleri yeterlik düzeylerinin, bu tekniklereyerverilmedenöğretimyapılankontrolgrubundakiöğrencilerinyeterlikdüzeylerinden manidar biçimde yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca, ilgili tekniklerin kullanımının öğrenmeye katkı sağlayıp sağlamadığına ilişkin olarak deney grubundaki öğrencilerden alınan görüşlerin tamamı olumlu yöndedir. Elde edilen bu bulgu da deney grubundaki öğrencilerin öğretim süreci sonunda araştırma teknikleri yeterlikleri bakımından ulaştıkları nokta ile tutarlılık göstermesi bakımından önemli görülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Yeterlik, öğrenme, öğretim, sınıf içi durum belirleme teknikleri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.