Okul Öncesi Öğretmenleri için Sınıf Yönetimi Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi

Çağlayan Dinçer, Ege Akgün

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin kendi algılarına göre belirlenmesini sağlayacak bir ölçme aracının geliştirilmesi ve çeşitli değişkenler açısından öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin değerlendirilmesidir. Araştırma grubunda ölçek geliştirme çalışmasında 520 ve karşılaştırmalı analizlerde 413 okul öncesi öğretmeni yer almıştır. Araştırma, öğretmenlerin sınıf yönetimi puanlarının çeşitli değişkenlerle karşılaştırılması açısından betimsel araştırma modelindedir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre “Okul Öncesi Öğretmenleri için Sınıf Yönetimi Becerileri Ölçeği”nin geçerli ve güvenilir bir ölçme yaptığı saptanmıştır. Ayrıca, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri öğretmenlerin öğrenim düzeyine, sınıfta yardımcı personel bulunma durumuna ve öğretmenlerin çalışma sürelerine göre anlamlı farklılık göstermezken; öğretmenin yaşına, mezun olunan okul türüne, öğretmenlik deneyimlerine ve statüsüne, sınıftaki çocuk sayısına ve çocukların yaşına göre anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Okul Öncesi, Öğretmen, Sınıf Yönetimi, Ölçek


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.2346

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.