Özdüzenleyici Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin (ÖÖSÖ) Geliştirilmesi

Cansel Kadıoğlu, Esen Uzuntiryaki, Yeşim Çapa Aydın

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin ders çalışırken kullandıkları özdüzenleyici öğrenme stratejilerini ölçmek için bir ölçek geliştirmektir. Pilot çalışmada ölçek 422 öğrenciye uygulanmıştır.Açıklayıcıfaktöranalizisonuçları,ölçeğinsekizfaktördenoluştuğunugöstermiştir. Bu faktörler, motivasyon düzenleme, çaba düzenleme, plan yapma, dikkat toplama, özetleme, vurgulama, ek kaynakları kullanma ve özyönlendirmedir. Geçerlilik çalışmasında ölçeğin 29 maddelik son hali 616 öğrenciye uygulanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları,sekiz faktörlü yapıyı doğrulamıştır. Her bir faktör için Cronbach Alfa iç güvenirlik katsayısı ise .68 ile .82 aralığında değişmiştir. Ek olarak çok değişkenli varyans analizi sonucunda cinsiyet farkı olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuçlar, Özdüzenleyici Öğrenme Stratejileri Ölçeği’nden elde edilen puanların güvenilirliği ve geçerliği hakkında kanıtlar sağlamıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Özdüzenleme, özdüzenleyici öğrenme stratejileri, anket geliştirme, kimya eğitimi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.