Türkiye’de Dört Yıllık Eğitimin Sonunda Kim Kazanır: Toplum mu Birey mi?

Filiz Gölpek

ÖZ

Literatürde, ilk ve orta öğretim kademelerinde toplumun, yükseköğretimde bireylerin fayda elde ettiğine dair önemli deliller bulunmaktadır. Bu deliller, yükseköğretimde fayda-maliyet analizinden gelmektedir.

Çalışmanın amacı, Türkiye’de yükseköğretim harcamalarından toplumun mu yoksa bireyin mi faydalandığı getiri oranları ile tespit etmektir. Çalışma, giriş ve sonuç dahil dört bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde, literatür taraması yapılarak farklı araştırma verilerinin karşılaştırmalı analizine yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, yükseköğretim harcamalarının topluma ve bireye yansıyan kazanç ve maliyeti hesaplanmıştır. Hesaplamalarda 2005 yılı verileri kullanılmış, Yükseköğretim Kurumu ve Türk Eğitim Derneği tarafından yapılan anket çalışmalarının sonuçlarından yararlanılmıştır. Sonuç ve değerlendirme bölümünde ise, hesaplamalardan elde edilen bulgulara göre, dört yıllık üniversite eğitiminin sonucunda toplumun kazancı yüksek olmakla birlikte, bireyin toplumdan daha fazla kazandığı ifade edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Yükseköğretimde, Fayda-maliyet analizi, İçsel getiri oranı tekniği, Yükseköğretimin, Özel ve sosyal getirileri, Sosyal ve özel kazançlar, Sosyal ve özel maliyetler


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.1755

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.