Bilişüstü Yetiler Envanteri’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlilik Çalışması

Utkun Aydın, Behiye Ubuz

ÖZ

Bu çalışmanın iki amacı vardır. İlki, bilişüstü yeti boyutlarını belirlemek üzere Bilişüstü Yeti Envanteri’ni Türkçeye uyarlamak, ikincisi ise envanterin geçerlik ve güvenirliğini Türk kültüründe test etmektir. Bilişüstü yeti, bireylerin kendi öğrenme yapısını algılama ve kendi öğrenme özelliklerinin farkında olma gibi zihinsel güçlerini kapsamaktadır. Çalışma, farklı sınıf düzeylerinde 314 ilköğretim öğrencisinin bilişüstü yeti puanlarının yer aldığı açımlayıcı faktör analizi ve 589 onuncu sınıf öğrencisinin bilişüstü yeti puanlarının yer aldığı doğrulayıcı faktör analizi olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Öğrencilerin bilişüstü yeti puanlarının güvenirlik analizleri yapılmış ve uyuşum, ayırtedici ve altgrup geçerlikleri incelenmiştir. Bulgular, envanterin “Bilişin Bilgisi” ve “Bilişin Düzenlemesi” olmak üzere iki boyuttan oluştuğunu göstermektedir. Bu sonuçlar envanterin, öğrencilerin bilişüstü yetilerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu kanıtlamaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Bilişüstü Yeti Envanteri, Paralel Analiz, Açımlayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.