Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Öz Yeterlik, Yaşam Kalitesi Algısı ve Yılmazlık Düzeylerinin Aracı Değişken Analizi ile İncelenmesi

Ayşenur Nazik Fayız, Mehmet Palancı

ÖZ

Bu araştırmanın amacı 4-6 yaş arası otizmli çocuğa sahip ebeveynlerin öz yeterlik düzeyleri, aile yılmazlık algıları ve yaşam kaliteleri arasındaki ilişkiyi incelemektedsir. Tarama yöntemi ile gerçekleştirilen araştırma için 4-6 yaş arası otizmli çocuğa sahip 330 ebeveyne ulaşılmış, veri toplama aracı olarak belirlenen Ebeveyn Öz Yeterlik Ölçeği (EYÖ), Otizmde Yaşam Kalitesi Envanteri (OYKA-E) ve Aile Yılmazlık Ölçeği (AYÖ) uygulanmıştır. Veri analizleri aracı değişen analizi ve MANOVA, İki Yönlü ANOVA ve Korelasyon analizi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, yılmazlık düzeyi ve ebeveyn öz yeterlik algısının yaşam kalitesini algılama üzerinde açıklayıcı olduğu bulunmuştur. Ekonomik koşullar ÖY ve YK üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Elde edilen bulgular özel eğitim alanında aile eğitimi ve rehberlik, engelli çocuklara sahip ailelere sağlanacak psikolojik danışmanlık kapsamında kullanılacak veriler olarak değerlendirilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Otizm, Öz yeterlik, Yaşam kalitesi, Ebeveyn, Erken çocukluk, Yılmazlık


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2023.11962

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.