Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Karakter Eğitimine ve Uygulamalarına İlişkin Görüşleri

Hatice Yıldırım, Bahri Gürpınar

ÖZ

Bu araştırmanın amacı; beden eğitimi öğretmenlerinin karakter kavramına ve karakter eğitimine, karakter eğitimi için derslerinde kullandıkları içeriğe, karakter eğitiminde beden eğitimi öğretmeninin rolüne ilişkin görüşlerini incelemek ve öğrencilerde iyi karakteri teşvik etmek ve geliştirmek için beden eğitimi ve spor derslerinde kullandıkları oyunları, etkinlikleri ve uygulamaları ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemine dayalı olgubilim (fenomenoloji) araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu nitel araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklemeye ve kartopu örneklemeye dayalı olarak seçilmiştir. Araştırmaya özel okullar ve devlet okullarında çalışan; yaşları 29-60 (Ort=44.09, SS=7.44) ve mesleki deneyimleri 5-35 yıl (Ort=20.68, SS=6.97) arasında değişen 7’si kadın 15’i erkek toplam 22 beden eğitimi öğretmeni katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda beden eğitimi öğretmenlerinin karakter kavramına, karakter eğitimi verilmesi gerekliliğine, karakter eğitiminde beden eğitimi ders içeriğine, karakter eğitiminde beden eğitimi öğretmeninin rolüne ilişkin görüşleri ve karakter eğitimine ilişkin önerileri ortaya koyulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Karakter, Karakter eğitimi, Beden eğitimi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2023.11749

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.