8. Sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusuyla İlgili Şekil, İşlem ve Senaryo Formundaki Sorularda Kullandıkları Sayı Hissi Stratejilerinin Belirlenmesi

Sare Şengül, Leyla Öztürk Zora

ÖZ

Bu çalışmanın amacı akademik başarı düzeyleri farklı sekizinci sınıf öğrencilerinin kesirler konusuyla ilgili şekil, işlem ve senaryo formundaki sorularda kullandıkları sayı hissi stratejilerinin belirlenmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışma İstanbul ilindeki bir devlet okulunda öğrenim gören üç sekizinci sınıf öğrencisiyle yürütülmüştür. Çalışmaya katılan öğrenciler amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan şekil, işlem ve senaryo formunda 18 sorudan oluşan Sayı Hissi Testi kullanılmıştır. Veriler video konferans uygulamasıyla senkron şekilde yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğrenciler en fazla şekil, ikinci olarak senaryo ve en az işlem formunda verilen sorularda sayı hissine dayalı çözüm stratejisi kullanmışlardır. Buna ek olarak şekil ve senaryo formunda akademik başarı düzeyi düşük olan öğrencinin orta düzey akademik başarıya sahip öğrenciden daha fazla sayı hissi temelli çözüm stratejisi kullandığı görülmüştür. Öğrenciler, sayıların anlam ve büyüklüğünü anlama bileşeninde şekil ve işlem formunda, eşdeğer ifadelerin anlaşılması ve kullanılması bileşeninde şekil formunda, işlemlerin anlam ve etkisini anlama bileşeninde senaryo formunda daha fazla sayı hissi temelli çözüm stratejisine başvurmuşlardır. Ayrıca en fazla senaryo formunda verilen sorularda esnek işlem yapma ve sonucun akla uygunluğuna karar verme bileşenine başvurulmasına rağmen en çok hata yapılan soru da senaryo formundadır. Buna ek olarak, sayı hissi kullanımı öğrencilerin kesir öğreniminde sezgisel düşünmeleri ile kavramsal bilgileri arasında bir köprü görevi görmektedir. Çalışmanın bulguları doğrultusunda gelecek çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Kesir, Sayı hissi, Şekil formu, İşlem formu, Senaryo formu


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2023.11339

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.