Program Geliştirme Uzmanlarının Bakış Açısıyla Türkiye'de Program Geliştirme

Belgin Özaydınlı

ÖZ

Bu araştırmanın amacı Türkiye'deki program geliştirme sürecini program geliştirme uzmanlarının bakış açısıyla ortaya koymaktır. Nitel araştırma desenlerinden fenomenolojinin kullanıldığı araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ve verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 19 farklı üniversitede görev yapan 48 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Görüşmeler, katılımcıların görev yaptığı üniversiteler ziyaret edilerek katılımcılarla bire bir ve yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, Türkiye'de program geliştirmede birbiriyle ilişkili üç temel sorun bulunmaktadır: Program geliştirme ve karar verme sürecinde politika yapıcıların baskın olması; program geliştirme sürecinin olmazsa olmazlarının yerine getirilmemesi ve eğitim programlarında uygulanan ani/hızlı değişiklikler. Ancak bu sorunların hepsi temelde tek bir temel sorundan; politika yapıcıların program geliştirme ve eğitim konusundaki öncelikleri, anlayışları ve görüşlerinden kaynaklanmaktadır. Katılımcıların ortaya koyduğu çözümlere göre, eğitim siyaset üstü bir yapıda kabul edilmeli ve politika yapıcılar program geliştirme sürecinde tek başlarına karar vericiler olarak değil paydaşlar olarak görülmelidir.

ANAHTAR KELİMELER

Eğitim programı, Program geliştirme, Program geliştirme uzmanları, Program geliştirme sorunları


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2023.11186

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.