Lise Öğrencilerinin Sınav Kaygısı, Çalışma Alışkanlıkları, Başarı Güdüsü ve Akademik Performans Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Tuncay Ergene

ÖZ

Lise onuncu sınıf öğrencilerinin bulunduğu 510 kişiden (267, % 52,4 Kız; 243, %47,6 Erkek) oluşan bir örneklem üzerinde öğrencilerin çalışma alışkanlıkları, sınav kaygısı, başarı güdüsü ve akademik başarı düzeyleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Veriler, Sınav Kaygısı Envanteri Türkçe versiyonu (TAI), Çalışma Alışkanlıkları Envanteri (ÇAI) ve Kendini Değerlendirme Envanteri (SEI)’den elde edilmiştir. Öğrencilerin okullarından elde edilen akademik ortalamaları, akademik başarı düzeyleri olarak belirlenmiştir. Sınav Kaygısı Envanteri kuruntu alt boyutu puanları ile akademik başarı düzeyi arasında anlamı bir ilişki (r = - 0.18, p< 0.01), çalışma alışkanlıkları ölçeğinden alınan puanlar ile akademik başarı düzeyi arasında (r = 0.15, p< 0.01) ve çalışma alışkanlıkları ile başarı güdüsü arasında (r =.39, p<0.01) anlamlı yönde bir ilişki bulunmuştur. Öğrencilerin cinsiyeti, sınav kaygısının kuruntu boyutu ve çalışma alışkanlıkları düzeylerinin genel olarak akademik başarıyı yordadığı belirlenmiştir. Başarı güdüsü düzeyi ile kademik başarı ilişkili bulunmamıştır. Sınav kaygısı ve çalışma alışkanlıkları akademik başarı ile olumlu yönde ilişkiliyken, akademik motivasyon arasında bir ilişki gözlenmemiştir. Kızların sınav kaygısı düzeyinin erkeklere göre, literatürü de destekler bir biçimde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular literatür ışığında tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Sınav kaygısı, kuruntu, duygusallık, başarı güdüsü, akademik başarı, çalışma alışkanlıkları, lise öğrencileri.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.