Özel ve Resmi Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Yabancılaşma Düzeyleri

Arzu Eryılmaz, Berrin Burgaz

ÖZ

Örgütsel yabancılaşma kavramı; örgüt bireyinin yetkisi, mesleki gelişim ve değişime bakış açısı, üstleri tarafından tanınma ve kabul görme beklentisi gibi konularda yaşadığı doyumsuzluk hali olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada “Ankara İli merkez ilçe sınırları içerisinde yer alan liselerde görev yapan öğretmenlerin örgütsel yabancılaşma düzeyleri nedir?” sorusu temele alınmıştır ve bulguların elde edilmesinde “Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Yabancılaşma Düzeyi Ölçeği” kullanılmıştır. Ankara İli merkez ilçe sınırları içerisindeki resmi ve özel liselerde görev yapan öğretmenler araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Uygulama sonunda toplam 362 öğretmene ulaşılmıştır. Araştırmanın sonunda, öğretmenlerin “nadiren” yabancılaşma yaşadıkları, resmi ve özel lise öğretmenlerinin yabancılaşma düzeyleri arasında “anlamsızlık” ve “yalıtılmışlık” boyutlarında fark olmadığı, ancak “güçsüzlük”, “kuralsızlık” ve “kendine yabancılaşma” boyutlarında fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Örgütsel yabancılaşma, eğitim örgütlerinde yabancılaşma, öğretmen yabancılaşması

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.