Okul Öncesi Dönem Çocukların Duygu Düzenleme ve Duyguları Anlama Becerilerinin Yordayıcısı Olarak Annelerin Duygu Sosyalleştirme Davranışları

Rabia Özen Uyar, Melek Merve Yılmaz Genç, Yaşare Aktaş Arnas

ÖZ

Bu araştırmada, okul öncesi dönem çocukların sahip oldukları duygu düzenleme ve duyguları anlama becerileri ile annelerin duygu sosyalleştirme davranışları arasındaki ilişki incelenmiştir. Korelasyon türü ilişkisel tarama modelinde tasarlanan araştırmaya alt, orta ve üst sosyoekonomik düzeyden 90 anne ve 3-6 yaş aralığındaki 90 çocuk dâhil edilmiştir. Araştırma verileri Çocukların Olumsuz Duyguları ile Baş Etme Ölçeği, Duygu Düzenleme Ölçeği ve Wally Duygular Testi aracılığı ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, annelerin duygu sosyalleştirme davranışlarının okul öncesi dönem çocuklarının duygu düzenleme becerilerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğunu göstermektedir. Annelerin duygu sosyalleştirme davranışları arasında yer alan problem odaklı ve cezalandırıcı tepkilerin, çocukların duygu düzenleme becerilerinin manidar yordayıcıları olduğu belirlenmiştir. Buna göre; annelerin problem odaklı ve cezalandırıcı tepkileri arttıkça çocukların duygu düzenleme becerileri de artmaktadır. Bununla birlikte annelerin duygu sosyalleştirme davranışlarının okul öncesi dönem çocuklarının duyguları anlama becerilerinin anlamlı bir yordayıcısı olmadığı belirlenmiştir. Araştırma bulgularından yola çıkarak, annelerin duygu sosyalleştirme davranışlarının çocukları üzerindeki potansiyel etkilerini fark etmelerini sağlamak ve çocuklarının duygu gelişimini desteklemek üzere okul öncesi dönemde uygulanabilecek erken müdahale programlarının hazırlanması önerilmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Okul öncesi, Duygu düzenleme, Duygu sosyalleştirme, Duyguları anlama, Çoklu regresyon analizi.


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7629

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.