İlkokul Öğrencilerinin Yazma Becerilerinin Geliştirilmesinde Yaratıcı Dramanın Etkisi

Erkan Çer

ÖZ

Bu araştırmada, öğrencilerin yazma becerilerinin geliştirilmesinde yaratıcı dramanın etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmaya Amasya ilinde yer alan özel bir ilkokulda eğitimlerini sürdüren 36 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın nicel verileri, Yazılı Anlatım Değerlendirme Ölçeği (YADÖ) ile nitel verileri ise öğrencilerin değerlendirme yazılarından toplanarak denek ve kontrol gruplarının birbirinden farklı olmak üzere iki tür eğitim almaları sağlanmıştır. Araştırmada nicel olarak elde edilen veriler betimsel istatistiklerin yanı sıra çok yönlü MANCOVA ve ANCOVA ile nitel veriler ise betimsel analizle incelenmiştir. Araştırma sonucunda, bu çalışmada, yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin yazma becerilerini geliştirdiği görülmüştür. Bulgulara dayalı olarak, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirebilmeleri için yaratıcı drama yönteminin sınıf içinde kullanılması gerektiği ortaya çıkartılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Yazma becerisi, Yaratıcı drama, İlkokul öğrencileri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.7015

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.