Eğitim Politikalarındaki Değişimlerin Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Duyguları Üzerindeki Etkisi

Deniz Atal Köysüren, Deniz Deryakulu

ÖZ

Bu çalışmanın amacı; Bilişim Teknolojieri (BT) öğretmenlerinin çevrimiçi tartışma ortamlarındaki paylaşımlarından hareketle; ülkemiz eğitim sisteminde BT ile ilgili gerçekleştirilen değişimlerin BT öğretmenlerinin duygularında ortaya çıkardığı değişimleri incelemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması (case study) yöntemi temel alınarak gerçekleştirilen bu çalışmada farklı kaynaklardan elde edilen veriler çözümlenmiştir. Öncelikle, “Bilgisayar Bilişim Formu”ndaki (http://www.bilgisayarbilisim.net/) 2005-2015 yılları arasında paylaşılan toplam 302.617 mesaj çözümlenmiştir. Ardından, MEB tarafından alınan, BT öğretmenlerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen kararları belirlemek amacı ile 1995-2015 tarihleri arasında yayınlanmış olan genelgeler, yönergeler, yönetmelikler ve kurumlardan gönderilen resmi yazılar incelenmiştir. Araştırmanın son aşamasında, BT öğretmenlerinin duyguları hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek amacı ile tartışma formu ortamındaki gönüllü 30 katılımcıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler içerik çözümlemesi yöntemi ile çözümlenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda, 11 yıllık süreç içinde, BT öğretmenlerini duygusal anlamda en fazla etkileyen kararların; Fatih projesi, ders saati, dersin değerlendirmesi, formatörlük ve BT rehber (BTR) öğretmen görevlendirmesi, atama ve yer değiştirmeler, BT sınıfları ve norm sorunları konularında olduğu belirlenmiştir. Yaşanılan değişim ortamında, BT öğretmenlerinin en fazla öfke, üzüntü, bıkkınlık, çaresizlik ve isyan duygularını yaşadıkları, son yıllarda alanlarında gerçekleşen değişimlerle birlikte özellikle hayal kırıklığı, ümitsizlik ve tükenme duygularının arttığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca, BT öğretmenlerinin gelecekten beklentileri incelendiğinde, tüm önerilerin temelinde mesleklerini daha saygın, daha değerli ve sorunsuz bir biçimde gerçekleştirebilme arzusunun yer aldığı, bu öğretmenlerin kendilerini artık öğretmen gibi hissetmek istedikleri görülmüştür. Eğer gerekli önlemler alınmazsa ve destek sağlanmazsa, BT öğretmenlerinin olumsuz duyguları, başarılı ve verimli bir biçimde mesleklerini devam ettirmelerinin önünde büyük bir engel olarak durmaya devam edecektir.

ANAHTAR KELİMELER

BT öğretmenleri, Eğitimdeki değişimler, Reformlar, Duygular


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6991

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.