Öğretmenlerin Mesleki Öğrenme Topluluğundaki Yapılandırmacı Ders Planı Hazırlama Deneyimleri: İlkokul Öğretmenleriyle Yapılmış Bir Örnek Olay Çalışması

Esma Çolak

ÖZ

Çalışmanın amacı, öğretmenlerin mesleki öğrenme topluluğu uygulamalarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi ve bu uygulamanın yapılandırmacı ders planı hazırlama becerisi ile yapılandırmacılık ve yapılandırmacı ders planı anlayışlarında oluşturduğu değişimin incelenmesidir. Araştırmada sekiz haftalık bir süreçte yapılandırmacı anlayışa dayalı ders planı hazırlama konusunda yürütülen mesleki öğrenme topluluğu uygulaması örnek olay olarak ele alınmıştır. İlkokul düzeyinde görev yapmakta olan dört sınıf öğretmeni çalışmanın katılımcıları olarak belirlenmiştir. Odak grup görüşmeleri, metaforlar ve doküman incelemesi yoluyla veri toplanmıştır. Araştırmada uygulamadan önce ve sonra yapılan odak grup görüşmelerinden edinilen veriler, betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Oluşturulan metaforlar tablolaştırılmış, kodlanmış ve metaforlara ait açıklamalar doğrudan alıntı ile verilmiştir. Uygulamadan önce ve sonra hazırlanan ders planlarını değerlendirmek için "Ders Planı Puanlama Anahtarı" kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin mesleki öğrenme topluluğuna ilişkin olumlu görüşleri olduğu ve bu uygulamanın ders planlarında yapılandırmacı anlayışa doğru bir değişim yarattığı ortaya çıkmıştır. Elde edilen sonuçlara bağlı olarak öneriler getirilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Mesleki öğrenme topluluğu, Yapılandırmacılık, Ders planı, Öğretmen, Mesleki gelişim


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6911

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.