Müzik Dersinde Zihin Haritalama Tekniği Kullanımının Öğrencilerin Müzik Dersi Başarılarına ve Zihin Haritalama Tekniğine Yönelik Tutumlarına Etkisi

Sibel Çoban, Ekin Selçuk

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, müzik derslerinde kullanılan zihin haritalama tekniğinin, öğrencinin başarısına ve zihin haritalama tekniğine yönelik tutumlarına ne ölçüde etkisi olduğunu belirlemektir.

Araştırma 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı’nda, İstanbul ilinin Ümraniye ilçesinde bulunan Özel Ümraniye Bahçeşehir İlkokulu 3. Sınıfta öğrenim gören toplam 37 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırmada bir deney ve bir kontrol grubu kullanılmıştır. Deney grubuna; zihin haritalama tekniğinin uygulanması aşamasında, “Bildiğimiz Çalgılar” konusuna ilişkin birer saatlik altı ders planı hazırlanmış, planla ilgili öğrenciler bilgilendirilmiş ve toplam altı saatte kazanımlar öğrencilere verilmeye çalışılmıştır.  Kontrol grubunda ise, geleneksel yöntem uygulanmıştır. Araştırmada sayısal verilerin elde edilmesinde Mann Whitney-U Testi ile Wilcoxon Testi yapılmıştır.

Araştırma sonucunda; deney ve kontrol grubunun homojen bir yapıya sahip olduğu,  araştırmaya katılan kişilerin son test puanlarında ise sadece deney gurubu başarı puanlarında anlamlı bir fark bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Zihin haritalama tekniği, Müzik eğitimi, Sınıf müzik eğitimi, Tutum, Başarı


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6856

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.