Teknoloji Entegrasyonunun Eğitim Alanında Uygulanmasına Yönelik Bir Karşılaştırma: Türkiye - Güney Kore Örneği

Mehmet Hulki Başak, Hakan Şevki Ayvacı

ÖZ

Dünya genelinde yaşanan Bilgisayar ve İletişim Teknolojisindeki [BİT], hızlı gelişmeler yaşamımızla ilgili her alanı etkilediği gibi eğitim sistemlerini de etkilemektedir. Türkiye’de uygulanmakta olan Fırsatları Arttırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi [FATİH], projesiyle beraber BİT ’in eğitim sistemimizdeki etkisi yeni bir sürece doğru gitmektedir. Bu hızlı gelişmeler ülkemizde yaşanırken gelişmiş ülkelerde bu sürecin nasıl yaşandığının bilinmesi FATİH projesinin uygulama sürecine önemli oranda katkı sunması da beklenmektedir.

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de uygulanma sürecinde olan FATİH projesinin eğitim sistemimize entegrasyonu sürecini, dünyada örnek uygulamaları ile dikkat çeken Kore Cumhuriyeti’nin BİT entegrasyon süreciyle birlikte ele alıp değerlendirmektir. Çalışmada yöntem olarak betimsel tarama yöntemi benimsenmiş, veri toplama aracı olarak da doküman inceleme tekniği ile veriler elde edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre her iki ülkenin de BİT entegrasyon süreciyle ilgili benzer yönleri olduğu gibi farklı yönleri de olduğu belirlenmiştir. Donanım, yazılım ve ağ alt yapısı en fazla dikkat çeken benzer yönlerken, en önemli farklılıkların ise; öğretmen eğitimi ve sertifikasyon, içerik yapısı ve yönetimi, son olarak e-öğrenmede standardizasyon çalışmaları olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda öğretmen eğitimi ve öğretmen eğitiminin içeriği ile ilgili yetkililere gerekli önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

FATİH Projesi, BİT Eğitimi, BİT Entegrasyonu, Öğretmen Eğitimi, EBA Karşılaştırmalı Çalışma.


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6710

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.