RTI Modelinin Özel Eğitime Gereksinimi Olan 5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öğrenmeleri Üzerindeki Etkililiği

Yusuf Ölmez, Ziya Argün

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, RTI (Responsive to Intervention) modelinin özel eğitime gereksinimi (ÖEG) olan 5. sınıf öğrencilerinin matematik öğrenmeleri üzerindeki etkililiğini ortaya koymaktır. Söz konusu öğrencilerin matematik öğrenme yetersizliklerini genel eğitim içinde kalarak farklı yaklaşımlarla ortaya çıkarmak, belirlenen yetersizliklerin giderilmesine yönelik yapılan müdahalelerin işlevselliğini test etmek ve ÖEG olduğu düşünülen öğrencilerin gerçekten özel öğretime ihtiyaçları olup olmadığını belirlemek de çalışmanın amaçları arasında yer almaktadır. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği araştırmada, bütüncül çoklu durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını bir devlet ortaokulu beşinci sınıfında öğrenim gören iki öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmacı tarafından tasarlanan on iki haftalık bireysel destek eğitimleri, katılımcı gözlem notları, video kayıtları, yapılandırılmış öğrenci görüşme formları, matematik başarı testleri ve günlük matematik alıştırmaları araştırmanın veri toplama araçlarındandır. Bulgular, öğretim yöntemlerinden kaynaklı nedenlerin öğrencilerin başarısızlıklarının devam etmesinde önemli rol oynadığını göstermektedir. Başlangıçta ÖEG olduğu düşünülen katılımcıların matematiksel yeterliği her ne kadar zayıf olsa da gözlenen davranışlarının öğrenme güçlüğünün genel karakteristikleriyle doğrudan bir ilişkisi olmadığı tespit edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

RTI, Özel eğitime gereksinim, Müdahaleye yanıt verme, Matematik eğitimi, Öğrenme güçlüğü


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6453

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.