Ortaöğretimde Öğrenci Devamsızlığı Buna Dönük Okul Uygulamaları ve Önerilen Politikalar

Emine Önder

ÖZ

Bu araştırma, ortaöğretimde öğrenci devamsızlığını, buna dönük okul uygulamalarını ve bu sorunun azaltılmasına yönelik önerilen politikaları saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırma, hem nicel hem de nitel araştırma yaklaşımına göre tasarlanmış karma bir çalışmadır. Araştırmada, 625 öğrenci ile 6 yönetici ve 5 rehber öğretmenden veri toplanmıştır. Araştırmanın verileri Özbaş (2010) tarafından geliştirilen ”Devamsızlık Nedenleri Görüşme Ölçeği” ile yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde edilmiştir. Nicel veriler betimleyici analizler ve çoklu regresyon analizi aracılığıyla çözümlenirken nitel veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırmada, devamsızlık nedenlerinin devamsızlık süresi üzerinde anlamlı yordayıcı olduğu, tüm nedenlerin birlikte devamsızlık süresindeki değişimin %22’sini açıkladığı anlaşılmıştır. Devamsızlığı azaltmak amacıyla okullarda mevzuatta belirtilenlerin yanı sıra çok farklı uygulamalara yer verildiği, ancak uygulanılan bu stratejilerin katılımcılarca çok etkili bulunmadığı anlaşılmıştır. Devamsızlık nedenlerini ortadan kaldıracak daha kapsamlı ve profesyonel uygulamalara ihtiyaç olduğu ve bu bağlamda katılımcıların; okulları cazibe merkezi haline getirme, müfredatın hafifletilmesi ve ders saatlerinin azaltılması, okul programları ile merkezi sınav uyumluğunun artırılması, ortaöğretimde alan seçiminin daha erkene alınması ve devamsızlıkla alışkanlık haline gelmeden mücadele edilmesi gibi önerilerde bulundukları anlaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Ortaöğretim, Devamsızlık, Devamsızlık nedenleri, Okul uygulamaları, Politika önerileri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6447

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.