Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Öğretmen ve Çocuk Değişkenleri Açısından İncelenmesi

Nilüfer Kuru, Berrin Akman

ÖZ

Araştırma, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların bilimsel süreç becerilerini çeşitli değişkenler açısından incelemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 250 çocuk ve 50 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Fen Süreçleri Gözlem Formu ve Katılımcı Bilgi Formları kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programında analiz edilmiş ve verilerin analizinde 1. Tip hatayı kontrol etmek amacıyla Bonferroni düzeltmesi (correction) yapılmıştır. Araştırma sonucunda çocukların yaş, devam ettikleri okul türü, okul öncesi eğitim alma durumu değişkenleri ile bilimsel süreç becerileri arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılırken, öğretmenlerin mesleki hizmet süresi ve yapmış oldukları fen etkinlik süreleri ile çocukların bilimsel süreç becerileri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Bilimsel süreç becerileri, Okul öncesi dönem, Bilim eğitimi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6433

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.