Öğrencilerin Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınav Başarılarının Belirleyicileri: Okul Dışı Değişkenlere İlişkin Bir Analiz

Gülay Aslan

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınav başarılarını okul dışı bazı değişkeler üzerinden çözümlemektir. Araştırma ilişkisel tarama modeliyle desenlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Öğrencilerin TEOG sınav puanları okul yönetimlerinden alınmıştır. Araştırmaya tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilen 527 sekizinci sınıf öğrenci velisi katılmıştır. Bulgular, öğrencilerin TEOG sınav başarılarını sosyo ekonomik ve sosyo kültürel değişkenlerin artırdığını göstermiştir. Sosyo ekonomik ve sosyo kültürel değişkenlere ilişkin göstergelerden, ebeveynlerin eğitim seviyesi ve çocuk için yapılan yıllık eğitim harcamasının önemli olduğu görülmüştür. Araştırma bulguları ebeveynlerin eğitim seviyesi yükseldikçe ve çocuk için yapılan yıllık eğitim harcaması arttıkça öğrencilerin akademik başarılarının arttığını göstermiştir. Çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları ise hane geliri, öğrenci için yapılan yıllık eğitim harcaması, anne eğitim ve baba eğitim düzeylerinin öğrencilerin TEOG puanlarını yordadığını göstermiştir. Uzun dönemde bu değişkenlerin dezavantajlı gruplar lehine değiştirilmesi, öğrencilerin akademik başarılarının yükseltilmesinde elzemdir.

ANAHTAR KELİMELER

TEOG Sınavı, Akademik başarı, Ailenin sosyo ekonomik/sosyo kültürel yapısı, Türkiye


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6371

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.